Сервис

И најдобиот уред има потреба од редовно одржување, за да биде во отличнo состојба и да ја задржи својата продуктивност за подолг период на време.

Како одговорен и коректен партнер, INTRAMA не само што испорачува најнапредна и најсовремена технолошка опрема, туку и целосно го презема нејзиното сервисирање и одржување.Професионалниот сервис на компанијата обезбедува сервис во гарантен и вонгарантен рок, испорака на резервни делови, превенција и дијагностика на опремата, техничка обука на персоналот и консултации, неопходни за обезбедување на оптимален работен процес.

 

Сервис, профилактика и диагностика во гаранција и пост гаранција.

Гаранционата и пост гаранционата подршка, профилктика и дијагностика кои се обезнбедени од нас, осигуруваат сигурен и ефективен работен процес. Ние обезбедуваме висококвалитетна и навремена сервисна услуга, со грижа и одговорност кон технолошкиот парк на секое едно производство.

Во случај на проблем, сервисиот техничар врши инспекција на уредот во рок од 24 часа од приемот на сигналот.

 

Испорака на резервни делови

Врз основа на нашето долгогодишно искуство и познавање во детали на технолошката опрема, ние ги имаме на магацин најосновните оригинални резервни делови, благодарение на кое проблемите се отстрануваат навремено и опремата се доведува назад во работен режим без загуба на Вашето драгоцено време и ресурси. Во случај кога резервниот дел не е достапен, тој се испорачува што е можно побрзо.

 

Техничко советување

Ако ви треба совет за вашиот апарат и негово правилно функционирање, не двоумете се да контактирате со нашите сервисни центри. 

 

Сервисен центар во Струмица и Скопје.