INTRAMA - грижа за природата за подобра иднина

Во производството на етикети INTRAMA влага хартија, произведени од шуми во согласност со системот за шумска сертификација FSC.

ИНТРАМА безусловно ја поддржува борбата против уништувањето на шумите и учествува во зачувувањето и одржливиот развој на светските шуми. Затоа во производството на нашите етикети користиме хартија добиена од дрво со шумска сертификација FSC. Ова е глобален стандард кој обезбедува одговорно шумско управување низ целиот свет.

Системот за сертификација на шумите за FSC беше создаден од Советот за управување со шумите (FSC). Тоа е прв, независен, етикетиран систем за шумски производи во светот. FSC обезбедува рамнотежа помеѓу еколошките, социјалните и економските интереси. Системот има за цел да обезбеди и промовира економично управување со шумите, истовремено почитувајќи ги социјалните стандарди и правата на домородните народи, истовремено зачувувајќи ја животната средина.

 

FSC гарантира заштита на:

- сливните подрачја и речните текови

- ранливи и загрозени видови и екосистеми

- културата и издржливоста на локалното население

- правата на шумските работници

 

FSC не дозволува:

- употреба на опасни пестициди

- одгледување на ГМО во шумите.

- пренамена на природни шуми во шумски култури.

- намалување на шумската површина (на пример, оголување на шумата за да се изгради место или да се направи скијачка патека).

 

FSC сертификацијата се применува во 80 земји низ 5 континенти.

 
INTRAMA ги повикува сите свои клиенти и партнери да вградуваат сертифицирани производи од дрво во нивното производство. Значи, заедно, ќе придонесеме за намалување на уништувањето на светската шума.