Zgjedhje automatike te paketimit

Rritje e vazhdueshme e produktivitetit me shpejtësi konstante dhe proces i vazhdueshëm i paketimit. 

Kjo nuk është një ëndërr. Ju mund ta arrini atë me zgjedhje të robotizuar nga INTRAMA për produktet e paketimit në mënyrë automatike.

Makinat robotike janë të gjithanëshme dhe universale me aplikacione te ndryshme. Suksesi i tyre integrues i sinkronizuar ne nje linje të vetme prodhimi kërkon një analizë paraprake të procesit industrial për një zgjedhje të duhur të pajisjeve të përshtatshme.

 

Procesi automatik i paketimit është i dizanjuar vecanërisht për industrinë e përpunimit të ushqimit dhe është i përshtatur me specifikat e prodhimit të këtij ambienti.

Me eksperiencen tonë mbi 25 vjecare në fushën e paketimit të ushqimit, ne kemi zhvilluar zgjedhje automatike të paketimit për t’iu përshatur plotësisht këtij mjedisi të podhimeve specifike si dhe produkteve. Ata kontribuojnë në ulje të kostove të prodhimit, kualitet të lartë konstant dhe afate të parashikueshme. Kombinimi i performancës së lartë i funksionit të vazhdueshëm me kosto të ulëta dhe shmangiet e rrezikut të punës manuale rrit sigurinë dhe efikasitetin.

Të gjitha makinat janë robotike, të prodhuara dhe integruara nga Intrama në linjën e prodhmit të cilat janë bërë prej materialeve në përputhje të plot me kërkesat që kanë kontakt me produktet e ushqimit.

Ato janë rezistente ndaj kushteve agresive të prodhimit si lageshtia,  avujt hidroklorik, alkalik si dhe acidik.Mungesa e procesit manual të produkteve dhe modelit të robotëve që pastrohen, me IP67 shkallë të mbrojtjes, garantojnë një nivel të lart higjenik.

Zgjedhjet e ndryshme automatike të paketimit nga INTRAMA janë bërë nga pajisje industriale me kualitet shumë të lartë dhe një kontroll i operuar në mënyre kompjuterike. Kjo mënyrë optimale e persëritjes së proceseve të produkteve që kërkojnë saktësi, shpejtësi dhe besueshmëri e bëjnë më të lehtë dhe më të shpejt.

 

Opsionet automtike ndryshojnë në varësi të mjedisit të produktit dhe produktit ku bëhet paketimi. Ne ju prezantojmë këtu zgjedhje të ndryshme të INTRAMAs për procesin e paketimit automatik si: